Orvosi biokémia, molekuláris- és sejtbiológia I előadások

Előadások időpontja, helyszíne

Budapest IX., Tűzoltó utca 37–47. H–1094
Szent-Györgyi Albert előadóterem
hétfő 13:10-14:20 és szerda 09:20-10:30

 

Békéssy György előadóterem

18:00-19:10; február 12 kedd, április 2 kedd, április 30 kedd


a
a

Előadási tematika:


Dátum

Aminosavak, fehérjék. Előadó: Dr. Szikla Károly

Feb-04

Fehérjék általános jellemzése. Fibrilláris és globuláris fehérjék tulajdonságai. A fehérjék szerepe az élővilágban. A fehérjéket alkotó aminosavak (proteinogén aminosavak) közös kémiai szerkezete.

Feb-06

A proteinogén aminosavak felosztása, részletes ismertetése. Aminosavak titrálási görbéinek ismertetése, az izoelektromos pont fogalma, kiszámítása.

Feb-11

A peptidkötés térszerkezete, kialakulása. A fehérjék primer szerkezete. A fehérjék másodlagos szerkezetének típusai, az α-hélix és a β-redőslemez részletes ismertetése. Az α-keratin struktúrfehérje szerkezete, tulajdonságai.

Feb-12

A globuláris fehérjék harmadlagos szerkezete, a szerkezet kialakulásának termodinamikai értelmezése. A globuláris fehérjék negyedleges szerkezete. A fehérjék denaturálása. Kedden: !Békéssy előadóterem 18:00-19:10!

Feb-13

A kollagén és elasztin kötőszöveti struktúr-fehérjék szerkezete. A kollagén bioszintézise. Az ú.n. profehérjék jelentősége.


Enzimológia. Előadó: Prof. Tretter László

Feb-18

Az enzimek általános tulajdonságainak ismertetése. Az enzimek kémiai természete. A katalízis termodinamikája. Az aktiválási energia szerepe. A Michaelis-Menten kinetika. A kezdeti reakciósebesség kritériumai. A Michaelis-Menten állandó. A Michaelis egyenlet. A kettős reciprok ábrázolás. A KM jelentősége.

Feb-20

Az izoenzimek. A koenzimek szerepe az enzimreakciókban. A szerin proteázok működési mechanizmusa. Az enzimreakciók gátolhatósága, a gátlások kinetikája.. A kompetitív, non-kompetitív és unkompetitív gátlások kinetikája. Az allosztéria és kooperativitás.

Feb-25

Az enzimreakciók szabályozásának szintjei: kompartmentalizációval, a génexpresszió regulációjával, az enzimek katalitikus aktivitásának reverzibilis módosításával történő szabályozás. Proteolítikus aktivitással történő szabályozás.

A szabályozás termodinamikája. A szabályozott enzim megtalálásának stratégiája. Metabolikus utak termodinamikája és kinetikája..


Sejtbiológia 1. Előadó: Dr. Bak Judit

Feb-27

Kompartimentáció: az eukarióta sejt szerveződése. A sejtmembrán szerkezete, működése. A sejtmag. Intracelluláris membránrendszerek

Már-04

Organellumok mozgása és mozgása. Citoszkeleton, a sejtváz, mikrofilamentumok, az aktomiozin-rendszer, mikrotubulusok, intermedier filamentumok

Már-06

Organellumok mozgása és mozgása. Vezikuláris transzport mechanizmusa Fehérjeimport

Már-11

Metabolizmus és transzport: A metabolom kialakulása. Az organellumok metabolikus profilja. (endoplazmás retikulum, peroxiszómák, lizoszómák, mitokondriumok.


Molekuláris biológia. Előadó: Dr. Bauer Pál

Már-13

Nukleinsavak – szerkezet és funkció Bázisok, nukleozidok, nukleotidok, a DNS szerkezete, hélix-szerkezet, DNS denaturáció, hibridizáció

Már-18

DNS replikáció A prokarióta replikáció, vezető és követő DNS szál. Okazaki fragmensek. A DNS-től függő DNS polimerázok. A DNS ligáz. telomeráz. topoizomerázok. A replikáció pontossága. Az eukarióta replikáció, Az eukarióta kromoszómák felépítése, telomer, centromer és ORI szekvenciák. A mitokondriális DNS felépítése. A DNS csomagolása, a nukleoszóma szerkezete.


Előadó: Töröcsik Beáta dr.

Már-20

DNS repair DNS károsodás-típusok, mutációk, pontmutációk, frame shitf, nonsens, spontán mutáció mechanizmusa, javítási mechanizmusok, mismatch repair. A replikáció és a repair kapcsolata, összehangolása.


Előadó: Bauer Pál dr

Ápr-03

Transzkripció prokariótákban. Az RNS szerkezete, t-RNS, r-RNS, m-RNS, a pro- és az eukarióta genom szerveződése, az információ tárolása és áramlása, a genetikai kód Mechanizmus, a transzkripciós komplexek kialakulása, iniciáció, elongáció, termináció, szabályozás

Ápr-08

Transzkripció eukariótákban, az eukarióta transzkripciós komplex, RNS polimerázok, promoterek, enhancerek és silencerek. Az mRNS érése, splicing mechanizmusa.

Ápr-09

A genetikus kód. A tRNS aktiválása. A fehérjeszintézis menete, iniciáció, elongáció és termináció. Poszttranszlációs módosítások !Békéssy György előadóterem kedden: 18:00-19:10!

Ápr-15

Fehérjetranszport az eukarióta sejtek kompartmentumaiba. Proteolízis.


Előadó: Prof. Tretter László

Ápr-17

A génexpresszió szabályozása prokariótákban. Az operon modell. Pozitív és negatív szabályozás a lac operonban.

Ápr-22

A génexpresszió szabályozása eukariotákban. Transzkripciós szabályozás. A kromatinstruktúra szerepe. A DNS metilációja. Enhancer szakaszok, és génregulációs fehérjék.

Ápr-24

Poszttranszkripciós szabályozás eukariotákban. Szabályozás a mRNS életidő módosításával, a transzláció befolyásolásával. Más időpont kérése.


Előadó: Töröcsik Beáta dr

Ápr-29

Az eukariota sejtciklus. Ciklinek és ciklin-függő protein kinázok. Proteázok a sejtciklusban. A G0/G1, G1/S és a G2/M átmenetek szabályozási pontjai.  A hibajavítás integrálása a sejtciklusba.


Előadó: Bauer Pál dr.

Apr-30

Az apoptózis szerepe a szöveti homeosztázisban. Az apoptotikus sejt. Az apotózis jellemző biokémiai folyamatai: kiváltó okok, a mitokondriumok szerepe, kaszpázok aktiválása, a DNS degradációja. !Békéssy György előadóterem kedden 18:00-19:10!


Előadó: Prof. Tretter László

Máj-06

A rosszindulatú daganatok molekuláris biológiája. Protooncogének és celluláris oncogének. A retrovírusok rákkeltő hatása. Az oncogének aktiválódásának lehetséges mechanizmusai

Máj-08

Anti-oncogének és szerepük. A DNS vírusok rákkeltő hatása. A sejtciklus és az oncogenezis kapcsolata


Előadó: Bauer Pál dr.

Máj-13

A humán génterápia perspektívái. Klónozás, genomi és cDNS könyvtár előállítása. Vektorok és endonukleázok génmanipulációban. Rekombináns fehérjék és előállításuk

Máj-15

Génmanipulációs technikák. Idegen gének expressziója emlős sejtekben. Blotting technikák és felhasználásuk. Monoklonális és "humanizált" antitestek termelése. Transzgén állatok, "knock out" állatok előállítása és használatuk az orvosbiológiai kutatásokban